PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Brazīlija”, reģ.Nr.40103245617, juridiskā adrese un faktiskā adrese:  "Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, tālrunis 27858720 (turpmāk tekstā “Pludmales centrs”), mājaslapa pludmalescentrs.lv.

2. Piemērojamie tiesību akti:
2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
2.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums.

3. Kas ir Privātuma politika?
3.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Pludmales centrs vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
3.2. Ja Pludmales centrs atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Pludmales centra mājaslapā www.pludmalescentrs.lv, sadaļā Privātuma politika.
3.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, Pludmales centrs apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. Kādus personas datus apstrādā Pludmales centrs?
4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pludmales centrs, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem pakalpojumiem. Pludmales centrs ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
4.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
4.1.2. bankas dati;
4.1.3. komunikācijas dati –e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Pludmales centru;
4.1.4. klienta bērnu vai aizbildniecībā esošu bērnu datus (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tai skaitā sensitīvos personas datus)
4.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo Pludmales centram;
4.1.6. videonovērošanas ieraksti un attēli, kuri uzņemti apmeklējot Pludmales centra telpas;
4.1.7. dati par Brazīlijas mājaslapu (www.pludmalescentrs.lv) (turpmāk tekstā – “mājaslapa”) apmeklēšanu (Google Analytics);
4.1.8. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

5. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
5.1. Pludmales centrs apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
5.1.1. Līguma noslēgšanai un izpildei- lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
5.1.2. Normatīvo aktu izpildei- lai izpildītu Pludmales centra saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
5.1.3. Saskaņā ar Klienta- datu subjekta piekrišanu;
5.1.4. Leģitīmās interesēs- lai realizētu no Pludmales centra un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošās Pludmales centra leģitīmās intereses;
5.1.5. Datu subjekta vai citas fiziskās personas drošība- lai nodrošinātu Pludmales centra nodarbināto personu, klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

6. Kādas ir Pludmales centra Leģitīmās intereses?
6.1. veikt komercdarbību;
6.2. sniegt sporta, bērnu un pieaugušo izklaides pakalpojumus;
6.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
6.4. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
6.5.saglabāt Klientu pieteikumus, iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz informācijas centru, interneta mājaslapā;
6.6. analizēt Pludmales centra mājas lapas apmeklējumu, tās darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
6.7.veikt darbības Klientu noturēšanai;
6.8. segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
6.9. izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
6.10.reklamēt savas preces un pakalpojumus;
6.11. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
6.12. novērst krāpniecību;
6.13. nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
6.14.nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
6.15. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
6.16.administrēt maksājumus;
6.17. administrēt neveiktus maksājumus;
6.18. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
6.19. informēt sabiedrību par savu darbību.

7. Kādiem nolūkiem Pludmales centrs apstrādās Klienta personas datus?
7.1. Pludmales centrs apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ērtu pakalpojumu sniegšanu Klientam, t.sk. līgumattiecību ar Pludmales centru spēkā esamības laikā, gan bez tā:
7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.1.4. Klienta informēšanai par citiem Pludmales centra piedāvātajiem pakalpojumiem;
7.1.5. videonovērošanai drošības nolūkiem Pludmales centra telpās.
7.1.6. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.1.7. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Pludmales centra klientu statistisko datu apstrāde.
7.2. Pludmales centrs apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Pludmales centra iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
7.3. Pludmales centra tēla popularizēšanai tirgū sūtot īpašus piedāvājumus individuāliem Klientiem, piešķirot atlaides, organizējot aptaujas esošo pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu pakalpojumu izveidei.

8. Kā Pludmales centrs iegūst Klienta personas datus?
8.1.Pludmales centrs iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
8.1.1. izmanto Pludmales centra pakalpojumus (Ruukki pludmales centrā)
8.1.2. pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Pludmales centra;
8.1.3. jautā Pludmales centram plašāku informāciju par Klienta izmantoto pakalpojumu vai sazinās ar Pludmales centru saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu;
8.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
8.1.5. apmeklē vai pārlūko Pludmales centra mājaslapu;
8.1.6. apmeklējot Pludmales centra telpas tiek filmēts ar videonovērošanas iekārtam, drošības nolūkos.

9. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?
9.1. Pludmales centrs glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
9.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Pludmales centru;
9.1.2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie saņemti;
9.1.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus., uc.);
9.1.4. kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
9.1.5. cik tas ir nepieciešams Pludmales centra leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai.
9.2.Pēc tam, kad punktā 9.1. minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

10. Klienta personas datu koplietošana
10.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, Pludmales centrs var kopīgot Klienta personas datus ar:
10.1.1. Pludmales centra ārpakalpojumu sniedzējiem-grāmatvedībai efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
10.1.2. sadarbības partneriem, ārpakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā;
10.1.3. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
10.1.4. cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Pludmales centram ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.
10.2. Pludmales centram ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:
10.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
10.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.
10.3. Pludmales centrs izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

11. Kā Pludmales centrs aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?
11.1. Pludmales centrs nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pludmales centrs pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.
11.2. Pludmales centrs rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pludmales centrs vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pludmales centrs deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
11.3. Pludmales centrs neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Pludmales centra, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
11.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Pludmales centrs paziņos par to Klientam.

12. Kādas tiesības ir Klientam?
12.1. Vērsties Pludmales centrā, lai saņemtu Pludmales centra rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.
12.2. Labot visus Pludmales centra rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, zvanot par tālruni 27858720, rakstot uz e-pastu monta@brazil.lv, vai klātienē Pludmales centrā.
12.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Pludmales centra ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. Pludmales centrs nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
12.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
12.5. Vērsties Pludmales centrā vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi
12.6. Vērsties pie Pludmales centra, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.

Darba laiks ar iepriekšēju rezervāciju:
Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 23.00
"Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167

Zvaniet un jautājiet +371 254 000 00